Obchodní a dodací podmínky

Obchodní podmínky

I. Dodavatel

Korec s.r.o., Nádražní  120, 289 21 Kostomlaty nad Labem , IČO:256 85 317, DIČ:CZ256 85 317, společnost je zapsána u Krajského soudu v Praze oddíl C vložka 61043 . Tyto obchodní podmínky se vztahují na maloobchodní prodej.  Zájemci o velkoobchodní odběr zboží nás mohou kontaktovat na e-mailové adrese a.korcova@seznam.cz, na tel.č. 325 538 303, 603 541 997.

II. Práva a povinnosti prodávajícího

1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží v termínu uvedeném v potvrzení objednávky a dodat na adresu kupujícího.
2. Veškeré osobní údaje uvedené v objednávce jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu a nebudou jinak zveřejněny, ani poskytnuty třetí straně.
3. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
4. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

III. Práva a povinnosti kupujícího

1. Každý zákazník je povinen seznámit se před nákupem s obchodními podmínkami firmy Korec s.r.o..  Zasláním závazné objednávky zákazník potvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami.
2. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou dodací adresu.
3. Kupující je povinen uhradit na základě zálohové faktury zálohu, pokud to povaha objednaného zboží vyžaduje.
4. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu (event. poníženou o zaplacenou zálohu), včetně poštovného. S konečnou cenou je zákazník srozuměn e-mailem nebo telefonicky před závazným potvrzením objednávky, event. zaplacením zálohy.
5. Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku e-mailem nebo telefonicky před závazným potvrzením nebo zaplacením zálohy.

 IV. Objednání zboží

1. Veškeré objednávky jsou po potvrzení zákazníkem považovány za závazné, jejich storno lze provést:

     - ze strany kupujícího do doby následného potvrzení objednávky, popř. zaplacení zálohy.
     - po vzájemné dohodě obou stran.

V. Dodací podmínky

1. Zboží je expedováno obvykle do 7 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky, u autopotahů a textilních autokoberců šitých na míru je dodací lhůta 14 dní od závazného potvrzení objednávky, popř. zaplacení zálohy. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu dodací lhůty. V případě delší dodací lhůty termín dodání sdělí prodávající e-mailem nebo telefonicky zákazníkovi a objednávku s ním bude konzultovat.

2. Dodání zboží je zajišťováno prostřednictvím služby General Parcel nebo České pošty. Při nepřevzetí zboží bude na zákazníkovi vymáhána úhrada nákladů spojených s dopravou zboží, při dodání zboží vyrobeného na míru dle přání zákazníka, budou vymáhány i náklady na výrobu tohoto zboží.

3. V případě poškození obalu při přepravě zboží nepřebírejte a sepište s dopravcem protokol a informujte nás. Podpisem při převzetí zboží potvrzujete, že zboží bylo dodáno nepoškozené. Na pozdější reklamace na porušení obalu nebude brán zřetel.

4.  Osobní odběr je možný v naší provozovně – Korec s.r.o., Kostomlaty nad Labem, Nádražní 120

VI. Platební a cenové podmínky

1. Cena zboží je vždy konečná, vč. příslušné sazby DPH a všech dalších poplatků, je uvedena v e-mailu, potvrzujícím objednávku zboží. Ceny jsou smluvní, zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

2. Zboží je zasíláno na dobírku, pokud není zaplaceno předem, platba při převzetí zboží. Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem, který zároveň slouží jako záruční list.

3. Cena za přepravné je účtována ve výši Kč 250,- vč. DPH, při platbě předem Kč 250,- vč. DPH. Balné je ZDARMA. Při osobním odběru přepravné neúčtujeme.

 

VII. Reklamace a vrácení zboží

1. Kupující má právo podle novely Občanského zákoníku č. 367/2000 odstoupit o smlouvy do 14-ti dní od převzetí zboží a to písemně - spolu se zbožím zaslat na adresu dodavatele na vlastní náklady. Zboží musí být zasláno ve stavu, v jakém ho zákazník převzal, v původním obalu, nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebování. Ke zboží musí být přiložená veškerá dokumentace a příslušenství, daňový doklad a číslo účtu, kam mají být popř. zaslány peníze. Odpovědnost za zpětné zaslání zboží, stejně jako důkaz o jeho zaslání nese zákazník. Po obdržení vráceného, nepoškozeného zboží, včetně všech potřebných dokumentů, budou peníze, vyjma však přepravného, zaslány na účet zákazníka do 30-ti dní od obdržení zboží. Zaslání zboží zpět na dobírku není možné, všechny takovéto zásilky budou odmítnuty a vráceny zpět odesílateli.

2. Spotřebitel nemůže odstoupit podle odst. 7 novely Občanského zákoníku č. 367/2000 od kupní smlouvy:

1)      na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím 14 dnů od převzetí plnění,
2)      na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
3)      na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
4)      na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, poruší-li spotřebitel jejich originální obal,
5)      na dodávku novin, periodik a časopisů,
6)      spočívajících ve hře nebo loterii.

3. V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s objednávkou, má kupující právo, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu dle požadavku kupujícího buď výměnou nebo opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy. To neplatí, pokud kupující při objednání nebo před převzetím  zboží o rozporu věděl nebo rozpor sám způsobil.

4. Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách e-mailem nebo telefonicky.

5. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30-ti dní ode dne uplatnění reklamace (převzetí reklamovaného zboží prodávajícím zpět), pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

6. Záruční podmínky:

a) Délka záruky na zboží zakoupené u prodávajícího je 24 měsíců. Tato doba začíná dnem vystavení daňového dokladu.

b) Zákazník doručí na vlastní náklady a riziko reklamované zboží na adresu prodávajícího. Zboží musí být v úplném, nepoškozeném stavu včetně ostatního příslušenství. Musí být připojena kopie daňového dokladu a přesný popis závad.

c) Po vyřízení reklamace – nejdéle do 30-dnů od doručení reklamace - vyzve prodejce zákazníka k odběru zboží, případně jej zašle na své náklady a riziko odběratele zpět.

d) Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

   - poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí),
   - neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, použitím, které jsou v rozporu s určením výrobku,
   - používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům určených k používání výrobku,
   -  zboží bylo poškozeno živly,
   - zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním,

e) V případě neoprávněné reklamace účtujeme opravu včetně dopravného.

f) Prodávající si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží jiným se stejnými parametry.

7. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

 

V Kostomlatech dne  1. 6. 2016, Korec  s.r.o.